2-Propenal, 3-(4-methoxyphenyl)-2-methyl-, (Z)-

2-Propenal, 3-(4-methoxyphenyl)-2-methyl-, (Z)-