2-hydroxy-N-(2-phenoxyethyl)benzamide

2-hydroxy-N-(2-phenoxyethyl)benzamide