1-(3,4-Dimethoxy-phenyl)-3-(2,5-dimethoxy-phenylamino)-propenone

1-(3,4-Dimethoxy-phenyl)-3-(2,5-dimethoxy-phenylamino)-propenone