5-(Diethylamino)-2-nitrosophenol

5-(Diethylamino)-2-nitrosophenol