2,3,4,5-tetramethoxy-6-(methoxymethyl)oxane

2,3,4,5-tetramethoxy-6-(methoxymethyl)oxane