2-Methyl-2-phenyl-m-dithiane

2-Methyl-2-phenyl-m-dithiane