Pyridine, 4-(4-dimethylaminophenyl)-

Pyridine, 4-(4-dimethylaminophenyl)-