3-(Hydroxy-phenyl-methyl)-1-methyl-4-phenyl-piperidin-4-ol

3-(Hydroxy-phenyl-methyl)-1-methyl-4-phenyl-piperidin-4-ol