1-(5-Hexyl-2,4-dihydroxyphenyl)ethanone

1-(5-Hexyl-2,4-dihydroxyphenyl)ethanone