phenyl 2,5-dichlorobenzenesulfonate

phenyl 2,5-dichlorobenzenesulfonate