1-(4-Ethyl-phenyl)-pyrimidine-2,4,6-trione

1-(4-Ethyl-phenyl)-pyrimidine-2,4,6-trione