2-[(2-fluorobenzoyl)amino]-N-phenylbenzamide

2-[(2-fluorobenzoyl)amino]-N-phenylbenzamide