3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-oxo-2h-chromen-7-yl acetate

3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-oxo-2h-chromen-7-yl acetate