4-(p-Arsenosophenyl)butyric acid

4-(p-Arsenosophenyl)butyric acid