5-(dimethylamino)-4-methyl-2-nitrosophenol

5-(dimethylamino)-4-methyl-2-nitrosophenol