5-(Diethylamino)-4-methyl-2-nitrosophenol

5-(Diethylamino)-4-methyl-2-nitrosophenol