Pyruvic acid, (4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-thio-

Pyruvic acid, (4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-thio-