1-Naphthyl(phenyl)methanol

1-Naphthyl(phenyl)methanol