1-(3,4-Dimethyl-phenyl)-4-(3-methoxy-benzylidene)-pyrazolidine-3,5-dione

1-(3,4-Dimethyl-phenyl)-4-(3-methoxy-benzylidene)-pyrazolidine-3,5-dione