(4-chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)(3-nitrophenyl)methanone

(4-chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)(3-nitrophenyl)methanone