1,2-dimethyl-4-(1-phenylethyl)benzene

1,2-dimethyl-4-(1-phenylethyl)benzene