3,3-Dimethyl-1,4-diphenyl-2-azetidinone

3,3-Dimethyl-1,4-diphenyl-2-azetidinone