2-nitro-N-(2-phenoxyethyl)benzamide

2-nitro-N-(2-phenoxyethyl)benzamide