N-[2-(3,4-dimethylphenoxy)ethyl]-2-methoxybenzamide

N-[2-(3,4-dimethylphenoxy)ethyl]-2-methoxybenzamide