1,1'-[(phenylsulfonyl)methanediyl]dibenzene

1,1'-[(phenylsulfonyl)methanediyl]dibenzene