N-[4-(dimethylamino)phenyl]-N'-(2-phenoxyethyl)ethanediamide

N-[4-(dimethylamino)phenyl]-N'-(2-phenoxyethyl)ethanediamide