6-methyl-2,4-dioxo-N-(4-sulfamoylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-sulfonamide

6-methyl-2,4-dioxo-N-(4-sulfamoylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-sulfonamide