[2-(2,4-Dichloro-phenyl)-ethyl]-(4-methoxy-benzyl)-amine

[2-(2,4-Dichloro-phenyl)-ethyl]-(4-methoxy-benzyl)-amine