2-[(4-nitrobenzoyl)amino]ethyl benzoate

2-[(4-nitrobenzoyl)amino]ethyl benzoate