2-Hydroxy-benzoic acid N'-(3-oxo-3-phenyl-propenyl)-hydrazide

2-Hydroxy-benzoic acid N'-(3-oxo-3-phenyl-propenyl)-hydrazide