4-Chloro-benzoic acid N'-(3-oxo-3-phenyl-propenyl)-hydrazide

4-Chloro-benzoic acid N'-(3-oxo-3-phenyl-propenyl)-hydrazide