N-(2-methyl-3-nitrophenyl)-2-(methylsulfanyl)benzamide

N-(2-methyl-3-nitrophenyl)-2-(methylsulfanyl)benzamide