17beta-Hydroxy-4,4-dimethylandrost-5-en-3-one

17beta-Hydroxy-4,4-dimethylandrost-5-en-3-one