6beta-Hydroxytestosterone diacetate

6beta-Hydroxytestosterone diacetate