2alpha,17-Dimethyltestosterone

2alpha,17-Dimethyltestosterone