5-chloro-2-(ethylsulfanyl)-N-(2-fluorophenyl)pyrimidine-4-carboxamide

5-chloro-2-(ethylsulfanyl)-N-(2-fluorophenyl)pyrimidine-4-carboxamide