3,5-dimethyl-4-[4-(4-nitrophenoxy)butyl]-1H-pyrazole

3,5-dimethyl-4-[4-(4-nitrophenoxy)butyl]-1H-pyrazole