N-(2,4-dimethylphenyl)-4-[2-(2,2-dimethylpropanoyl)hydrazinyl]-4-oxobutanamide

N-(2,4-dimethylphenyl)-4-[2-(2,2-dimethylpropanoyl)hydrazinyl]-4-oxobutanamide