2-(methoxymethyl)-3,6-diphenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine

2-(methoxymethyl)-3,6-diphenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine