1-(2-fluorobenzoyl)benzo[cd]indol-2(1H)-one

1-(2-fluorobenzoyl)benzo[cd]indol-2(1H)-one