N-(4-cyanophenyl)-2-(3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetamide

N-(4-cyanophenyl)-2-(3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetamide