1-(4-chlorophenyl)-3-(2-hydroxyethyl)urea

1-(4-chlorophenyl)-3-(2-hydroxyethyl)urea