ethyl [2-(methoxymethyl)-5,7-dimethyl-3-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl]acetate

ethyl [2-(methoxymethyl)-5,7-dimethyl-3-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl]acetate