4-phenyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide

4-phenyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide