4'-Chloro-2-hydroxy-5-methylbenzophenone

4'-Chloro-2-hydroxy-5-methylbenzophenone