(3-chlorophenyl)(2-hydroxy-5-methylphenyl)methanone

(3-chlorophenyl)(2-hydroxy-5-methylphenyl)methanone