2-[(methylsulfonyl)amino]-N-[2-(phenylsulfanyl)ethyl]benzamide

2-[(methylsulfonyl)amino]-N-[2-(phenylsulfanyl)ethyl]benzamide