1-(diphenylmethyl)-4-nitrobenzene

1-(diphenylmethyl)-4-nitrobenzene