1-[N-(phenylsulfonyl)glycylglycyl]piperidine

1-[N-(phenylsulfonyl)glycylglycyl]piperidine