1-(4-Nitro-phenyl)-3-phenyl-propane-1,3-dione

1-(4-Nitro-phenyl)-3-phenyl-propane-1,3-dione